مجله پژوهش در علوم باغبانی 
 صاحب امتیاز موسسه تحقیقات علوم باغبانی

  •  مجله پژوهش در علوم باغبانی توسط موسسه تحقیقات علوم باغبانی منتشر می‌شود. این مجله با رویکرد تأمین منابع و اطلاعات علمی، تبیین جایگاه و ارایه راهکارهای حاصل از پژوهش‌های انجام شده در زمینه مسایل محوری علوم باغبانی، تشویق و ترغیب انجام پژوهش‌های کاربردی و ایجاد فضای مناسب برای تعامل و تبادل اندیشه‌ متخصصان و دست اندرکاران بخش کشاورزی در بخش‌های تحقیقاتی و دانشگاه‌ها، به صورت دو فصلنامه از پاییز  1399 فعالیت خود را آغاز می‌نماید.

 

 

فراخوان پذیرش مقاله

 از کلیه اساتید، پژوهشگران، محققین و دانشجویان محترم که در حوزه علوم باغبانی دارای
سوابق علمی و پژوهشی می‌باشند دعوت می‌شود تا مقالات علمی - پژوهشی تحلیلی خود را
از طریق همین سایت به نشانی: https://rhsj.areeo.ac.ir  ارسال فرمایند.

 

محورهای دوفصلنامه پژوهش در علوم باغبانی 

 • سازگاری ارقام و گونه‌های محصولات باغبانی
 • زیست فناوری و کشت بافت
 • فیزیولوژی و فناوری نهال و بذر محصولات باغبانی
 • تنش­‌های زیستی و غیر زیستی
 • فناوری تولید در گلخانه و شرایط کنترل شده
 • تولید و نگهداری هسته‌های اولیه سالم ارقام و پایه‌ها
 • ژنتیک و به‌نژادی محصولات باغبانی
 • فیزیولوژی، به‌نژادی و فناوری گیاهان زینتی و فضای سبز
 • فرآوری محصولات باغبانی
 • مطالعه فرآورده‌های جانبی محصولات باغبانی
 • فناوری و مدیریت تولید محصولات باغبانی
 • فیزیولوژی و مورفولوژی محصولات باغبانی
 • فیزیولوژی، فناوری و فرآیندهای پس از برداشت
 • تغذیه در محصولات باغبانی
 • زنجیره ارزش محصولات باغبانی
 • مطالعات تولید محصولات سالم و ارگانیک باغبانی
 • اکولوژی