شماره‌های پیشین نشریه

  مجله پژوهش در علوم باغبانی 
 صاحب امتیاز موسسه تحقیقات علوم باغبانی

  •  مجله پژوهش در علوم باغبانی توسط موسسه تحقیقات علوم باغبانی منتشر می‌شود. این مجله با رویکرد تأمین منابع و اطلاعات علمی، تبیین جایگاه و ارایه راهکارهای حاصل از پژوهش‌های انجام شده در زمینه مسایل محوری علوم باغبانی، تشویق و ترغیب انجام پژوهش‌های کاربردی و ایجاد فضای مناسب برای تعامل و تبادل اندیشه‌ متخصصان و دست اندرکاران بخش کشاورزی در بخش‌های تحقیقاتی و دانشگاه‌ها، به صورت دو فصلنامه از پاییز  1399 فعالیت خود را آغاز می‌نماید.

 

 

فراخوان پذیرش مقاله

 از کلیه اساتید، پژوهشگران، محققین و دانشجویان محترم که در حوزه علوم باغبانی دارای
سوابق علمی و پژوهشی می‌باشند دعوت می‌شود تا مقالات علمی - پژوهشی تحلیلی خود را
از طریق همین سایت به نشانی: https://rhsj.areeo.ac.ir  ارسال فرمایند.

 محورهای دوفصلنامه پژوهش در علوم باغبانی :

 • اکولوژی
 • اهلی کردن
 • بیوتکنولوژی
 • تولید، فیزیولوژی و فناوری بذر و نهال
 • تنش­های زیستی و غیر زیستی
 • تولید در شرایط کنترل شده و گلخانه
 • تولید هسته‌های اولیه
 • ژنتیک و به نژادی محصولات باغبانی
 • طراحی و مطالعه فضای سبز
 • فرآوری و بررسی مواد موثره
 • فناوری و مدیریت تولید محصولات باغبانی
 • فیزیولوژی رشد و نمو
 • فیزیولوژی، فناوری و فرآیندهای پس از برداشت